designed by nongnoy.net
 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
     
บริการด้านตรวจสอบบัญชี
การตรวจสอบบัญชี โดยดำเนินการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด

บริการตรวจสอบด้านการบัญชีและฐานะทางด้านการเงิน

 

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
       

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน/การดูแลเพื่อลดความสูญเสีย และความสิ้นเปลืองภายในองค์กร

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโนบายขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ การตรวจสอบภายในโดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องเสนอแนวทาง วิเคราะห์ข้อคิดเห็นอย่างเป็นกลางให้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร และเป้าหมายในด้าน ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แผนงาน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประหยัด การควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างพอเพียง อีกทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
     
 

บริการตรวจสอบการคอร์รัปชั่น

 
ในกรณีของการรับสินบนหรือสงสัยว่ามีการรับสินบน การคอร์รัปชั่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือบริษัทของลูกค้า บริษัทของเราจะหาแนวทางควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจพบการทุจริตได้ทันเวลา และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
   

บริการด้านอื่น ๆ

การให้บริการด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน รวมไปถึงการวิเคราะห์รายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบการจัดทำบัญชี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
     
 
 
 
เกี่ยวกับบริษัท
  ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
บริการจัดทำบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บริการจดทะเบียนพาณิชย์
บริการประกันภัยทุกประเภท
  บริการประเมินราคาทรัพย์สิน
 
     
 
                 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา   กิจกรรม   ติดต่อเรา
ประวัติบริษัท ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ กิจกรรม Office ที่อยู่บริษัท
ประวัติประธานกรรมการ บริการจัดทำบัญชี     แผนที่สำนักงาน
คณะผู้บริหาร บริการตรวจสอบบัญชี        
บริษัทในเครือ บริการจดทะเบียนพาณิชย์      
ลูกค้าที่ใช้บริการ บริการประกันภัยทุกประเภท      
      บริการประเมินราคาทรัพย์สิน  
     
         
 
สำนักงานบัญช ในเครือบริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป
Designed by nongnoy.net
Copyright @ 2015 All right reserved : ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด