ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
 
 
     
 

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)

เรื่อง    กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 และมาตรา 3(4)(ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิก

                           (1) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 23) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2524

                           (2) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531

                           (3) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 53) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

                           (4) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

                           (5) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 55) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2532

                           (6) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 56) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

                           (7) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 57) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

                           (8) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2532

                           (9) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 59) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

                           (10) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 60) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

                           (11) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 61) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

                           (12) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533

                           (13) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 63) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

                           (14) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 64) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2534

                           (15) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 65) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2534

                           (16) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 66) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

                           (17) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 67) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

                           (18) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 68) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2534

                           (19) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 69) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

                           (20) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 70) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534

                           (21) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 71) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

                           (22) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 72) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534

                           (23) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 73) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535

                           (24) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 74) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

                           (25) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 75) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2535

                           (26) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 76) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

 

                ข้อ 2   ให้กำหนดสภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาลเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

 

                “ข้อ 2 ทวิ  ให้สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 33) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2538 สำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป และสำหรับมูลค่าของฐานภาษีในเดือนกรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป)

 

                “ข้อ 2 ตรี   ให้หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการสาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ และหอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และ สถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

 

                ข้อ 2 จัตวา  ให้กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และ สถานพักฟื้น บำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของเอกชนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ หรือสถานพักฟื้น บำบัด ฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 270) ใช้บังคับ 30 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 3   ให้กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

                           (1) พุทธสัมพันธ์สมาคม

                           (2) มูลนิธิโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร

                           (3) มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์)

                           (4) มูลนิธิกฤตานุสรณ์

                           (5) มูลนิธิสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

                           (6) ทุนการกุศลสมเด็จย่า

                           (7) มูลนิธิรักเมืองไทย

                           (8) มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน

                           (9) มูลนิธิทุนศรีพฤฒา

                           (10) มูลนิธิการศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณวัดเกาะ)

                           (11) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ชื่อเดิมคือมูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช)

                           (12) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                           (13) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท

                           (14) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

                           (15) โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ

                          “(16) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ฉบับที่ 240

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 240) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ชื่อเดิมคือมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน)

                           (17) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชื่อเดิมคือมูลนิธิส่งเสริมวัฒนาธรรมไทย)

                           (18) กองทุนพัฒนาเด็ก ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

                           (19) มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล

                           (20) มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

                           (21) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา

                           (22) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

                           (23) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                           (24) มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

                           (25) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                           (26) มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

                           (27) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

                          “(28) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา” (ฉบับที่ 317)

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 317) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ชื่อเดิมชื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา )

                           (29) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

                           (30) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

                           (31) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ

                           (32) มูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์

                           (33) มูลนิธิประชาสุขสันติ์

                           (34) สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 381) ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ชื่อเดิมคือสมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย)

                           (35) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

                           (36) มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน

                           (37) มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม

                           (38) มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 394) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ชื่อเดิมคือ โสละมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

                           (39) มูลนิธิวัดไทยพุทธคยา

                           (40) มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7

                           (41) มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

                           (42) มูลนิธิ สี่ ศ.รฟิค

                           (44) สหทัยมูลนิธิ

                           (45) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

                           (46) มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                           (47) มูลนิธิสวนหลวง ร.9

                           (48) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

                           (49) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (50) มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์

                           (51) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

                           (52) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

                           (53) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

                           (54) มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (55) มูลนิธิเด็ก

                           (56) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ

                           (57) มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (58) มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

                           (59) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

                           (60) มูลนิธิอานันทมหิดล

                           (61) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

                           (62) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                           (63) มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

                           (64) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง

                           (65) มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง

                           (66) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

                           (67) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

                           (68) มูลนิธิเบญจมบพิตร

                           (69) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

                           (70) มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่

                           (71) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

                           (72) มูลนิธิศรีวิสารวาจา

                           (73) มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน

                           (74) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                          “(75) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์”

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 150 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ชื่อเดิมคือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

                           (76) มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก

                           (77) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

                           (78) มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

                           (79) มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

                           (80) มูลนิธิจุฬาภรณ์

                           (81) มูลนิธิ พสวท.

                           (82) มูลนิธิกตเวทิน

                           (83) มูลนิธิราชประชาสมาศรัย

                           (84) มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์

                           (85) ศิริราชมูลนิธิ

                           (86) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

                           (87) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

                           (88) สุริโยทัยมูลนิธิ

                          “(89) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 224)

                           (90) สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

                           (91) มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 341 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)

                          “(92) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์”

( แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 201 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 เดิมชื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี )

                           (93) ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

                           (94) มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                           (95) มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา

                           (96) มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ

                           (97) มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค

                           (98) มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (99) สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

                           (100) มูลนิธิรามาธิบดี

                           (101) มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (102) พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

                           (103) มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง

                           (104) มูลนิธิชีวิตใหม่

                           (105) มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี

                           (106) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

                           (107) มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์

                           (108) มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร

                           “(๑๑๐) มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๔๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เดิมชื่อ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง)

                           (111) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

                           (112) มูลนิธิธารน้ำใจ

                           (113) สวนอุศมมูลนิธิ

                           (114) มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

                           (115) คณะลูกเสือแห่งชาติ

                           (116) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (117) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (118) มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์

                           (119) มูลนิธิดำรงราชานุภาพ

                           (120) มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                           (121) มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

                           (122) มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                           (123) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

                           (124) มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส

                           (125) มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

                           (126) มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           (127) มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย

                           (128) มูลนิธิสงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม

                           (129) มูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

                           (130) มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

                           (131) มูลนิธิเลนำคิน

                           (132) มูลนิธิโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                           (133) มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ

                           (134) มูลนิธิบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์

                           (135) มูลนิธิดวงประทีป

                           (136) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (137) มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า

                           (138) มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช

                           (139) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

                           (140) มูลนิธิวัดศรีอุปลาราม

                           (141) มูลนิธิจอห์น เอฟ.เคนเนดี

                           (142) มูลนิธิวัดฉัตรแก้วจงกลณี

                           (143) มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี)

                           (144) มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                           (145) มูลนิธิคาธอลิค สุราษฎร์ธานี

                          “(146) มูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ชื่อเดิมคือมูลนิธิพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร))

                           (147) สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

                           “(148) มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 323) ลงวันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2549  ชื่อเดิมคือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่ )

                           (149) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

                           (150) สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

                           (151) มูลนิธิกตัญญุตาธรรม

                           (152) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

                           (153) มูลนิธิวัดบุญวาทย์วิหาร

                           (154) มูลนิธิกัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น

                           (155) มูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม

                           (156) มูลนิธิบุญสงเคราะห์ผักไห่

                           (157) มูลนิธิช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

                           (158) มูลนิธิคุณหญิงสมจิตต์

                           (159) มูลนิธิสุขุโม

                           (160) มูลนิธิเทพบำรุง

                           (161) มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน

                           (162) มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์

                           (163) มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

                           (164) มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                           (165) มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

                           (166) สมาคมภริยาทหารเรือ

                           (167) มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

                           (168) มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม

                           (169) มูลนิธิชัยพัฒนา

                           (170) มูลนิธิวัดถ้ำผาปิ้ง

                           (171) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

                           (172) มูลนิธิร่วมกตัญญู

                           (173) มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล

                           (174) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (175) มูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา

                           (176) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

                           (177) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

                           (178) มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ

                           (179) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

                           (180) มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

                           (181) มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (182) มูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ

                           (183) มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ.200

                           (184) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

                           (185) มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่

                           (186) มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ

                           (187) มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

                           (188) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

                           (189) มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ

                           (190) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

                           (191) มูลนิธิจอห์น อี. ฟิวริฟอย

                           (192) มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

                           (193) สมาคมสร้างสรรค์ไทย

                           (194) มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา

                           (195) มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

                           (196) มูลนิธิพระดาบส

                           (197) มูลนิธิโอสถานุเคราะห์

                           (198) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

                           (199) มูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก

                           (200) สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

                           (201) มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                           (202) มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา

                           (203) มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ)

                           (204) มูลนิธิสำโรงรวมใจ

                           (205) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

                           (206) มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

                           (207) มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมฺมเถระ)

                           (208) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

                           (209) มูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา

                           (210) มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

                           (211) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

                           (212) มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

                           (213) มูลนิธิแผ่นดินธรรม

                           (214) มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย

                           (215) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาโรงพยาบาลขอนแก่น

                           (216) มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ

                           (217) มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                           (218) มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

                           (219) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

                           (220) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 351 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)

                           (221) มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

                           (222) มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง

                           (223) มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล

                         “(224) มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภูมิพลมหาราชฯ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2536)

                           (225) มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

                           (226) มูลนิธิโครงการหลวง

                           (227) มูลนิธิซิเมนต์ไทย

                          “(228) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษานนทบุรี

                           (229) มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

                           (230) มูลนิธิขาเทียม” (ฉบับที่ 3)

                          “(231) มูลนิธิรางวัลมหิดล” (ฉบับที่ 4)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 355)

                          “(232) มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุล พระธิดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           (233) มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน” (ฉบับที่ 5 )

                          “(234) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

                           (235) มูลนิธิเทสก์ เทสรังสี”(ฉบับที่ 6)

                          “(236) มูลนิธิอุบลรัตน์” (ฉบับที่ 7)

                          “(237) มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

                           (238) มูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

                           (239) มูลนิธิอนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด” (ฉบับที่ 8)

                          “(240) มูลนิธิราชสุดา

                           (241) มูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

                           (242) มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร” (ฉบับที่ 9)

                          “(243) มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย” (ฉบับที่ 11)

                          “(244) มูลนิธิไทยคม” (ฉบับที่ 12)

                          “(245) มูลนิธิสัจจธรรม” (ฉบับที่ 13)

                          “(246) มูลนิธิพระอาจารย์ศรี มหาวีโร” (ฉบับที่ 14)

                          “(247) มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

                           (248) มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี” (ฉบับที่ 15)

                          “(249) มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท

                           (250) มูลนิธิทุนการศึกษาร่วมใจ

                           (251) มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 17)

                          “(252) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (ฉบับที่ 18)

                          “(253) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย” (ฉบับที่ 19)

                         “(๒๕๔) มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์” (ฉบับที่ ๒๐)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๙๕) ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

                          “(255) มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา” (ฉบับที่ 21)

                          “(256) มูลนิธิช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

                           (257) มูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

                           (258) มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา

                           (259) มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์

                           (260) มูลนิธิรางวัลคุรุสภา

                           (261) มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา” (ฉบับที่ 22)

                          “(262) มัสกาตีมูลนิธิ” (ฉบับที่ 23)

                          “(263) มูลนิธิทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 24)

                          “(264) มูลนิธิ แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์ (ฉบับที่ 25)

                           (265) มูลนิธิ สมเด็จพระสุริโยทัย ในพระบรมราชินูปถัมภ”

                          “(266) มูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

                           (267) มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ

                           (268) มูลนิธิสตรีวิทยา 2

                           (269) มูลนิธิปราบวัณโรค” (ฉบับที่ 26)

                          “(270) โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว” (ฉบับที่ 27)

                          “(271) มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-ชนนี

                           (272) มูลนิธิวัดญาณสังวราราม

                           (273) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

                           (274) มูลนิธิซำฆ้อ - ห้วยทับมอญ” (ฉบับที่ 29)

                          “(275) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” (ฉบับที่ 31)

                          “(276) มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

                           (277) มูลนิธิวิภาวดีรังสิต

                           (278) มูลนิธิคุณากร” (ฉบับที่ 32)

                          “(279) มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน” (ฉบับที่ 34)

                          “(280) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

                           (281) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน” (ฉบับที่ 35)

                          “(282) มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก” (ฉบับที่ 36)

                          “(283) มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (ฉบับที่ 37)

                          “(284) มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่” (ฉบับที่ 38)

                          “(285) มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า” (ฉบับที่ 39)

                          “(286) มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์” (ฉบับที่ 40)

                          “(287) มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี” (ฉบับที่ 41)

                          “(288) โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)” (ฉบับที่ 42)

                          “(289) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี” (ฉบับที่ 43)

                          “(290) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา” (ฉบับที่ 44)

                          “(291) มูลนิธิการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” (ฉบับที่ 45)

                          “(292) มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา” (ฉบับที่ 46)

                          “(293) มูลนิธินพรัช - รัตนโกสินทร” (ฉบับที่ 47)

                          “(294) มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน” (ฉบับที่ 48)

                          “(295) มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา” (ฉบับที่ 49)

                          “(296) มูลนิธิตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 50)

                          “(297) มูลนิธิทาคาฮาชิ” (ฉบับที่ 51)

                          “(298) มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” (ฉบับที่ 52)

                          “(299) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก” (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)” (ฉบับที่ 53)

                          “(300) มูลนิธิยุวพัฒน์” (ฉบับที่ 54)

                          “(301) มูลนิธิ คอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 55)

                          “(302) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” (ฉบับที่ 56)

                          “(303) มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง” (ฉบับที่ 57)

                          “(304) มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” (ฉบับที่ 58)

                          “(305) มูลนิธิศึกษาพัฒน์” (ฉบับที่ 59)

                          “(306) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม” (ฉบับที่ 60)

                          “(307) มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร” (ฉบับที่ 61)

                          “(308) มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม” (ฉบับที่ 62)

                          “(309) มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย” (ฉบับที่ 63)

                          “(310) มูลนิธิพรหมวชิรญาณ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 311) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ชื่อเดิมคือ มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 361)

                          “(311) มูลนิธิเพื่อเด็กไทย” (ฉบับที่ 65)

                          “(312) ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” (ฉบับที่ 66)

                          “(313) โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ 50 ปี” (ฉบับที่ 67)

                          “(314) มูลนิธิมายา โคตมี” (ฉบับที่ 68)

                          “(315) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)” (ฉบับที่ 69)

                          “(316) กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี” (ฉบับที่ 70)

                          “(317) มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข” (ฉบับที่ 71)

                          “(318) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน” (ฉบับที่ 72)

                          “(319) มูลนิธิพัฒนางานอัยการ” (ฉบับที่ 73)

                          “(320) มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 74)

                          “(321) มูลนิธิโรเกชั่น” (ฉบับที่ 75)

                          “(322) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย” (ฉบับที่ 76)

                          “(323) มูลนิธิทวี บุณยเกตุ” (ฉบับที่ 77)

                          “(324) มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา” (ฉบับที่ 78)

                          “(325) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” (ฉบับที่ 79)

                          “(326) มูลนิธิเวชดุสิต” (ฉบับที่ 80)

                          “(327) มูลนิธิกาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 81)

                          “(328) มูลนิธิซิสเตอร์ คามิลเลียน อนุสรณ” (ฉบับที่ 82)

                          “(329) มูลนิธิพัฒนาไท” (ฉบับที่ 83)

                          “(330) มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)” (ฉบับ 85)

                          “(331) มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” (ฉบับที่ 86)

                          “(332) มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย” (ฉบับที่ 88)

                          “(333) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” (ฉบับที่ 89)

                          “(334) มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี” (ฉบับที่ 90)

                          “(335) มูลนิธิพลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (ฉบับที่ 91)

                          “(336) มูลนิธิลิปตพัลลภ” (ฉบับที่ 92)

                          “(337) มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค” (ฉบับที่ 93)

                          “(338) มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์” (ฉบับที่ 94)

                          “(339) มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์” (ฉบับที่ 95)

(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 153) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจัวหวัดนครสวรรค์)

                          “(340) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” (ฉบับที่ 96)

                          “(341) มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน” (ฉบับที่ 97)

                          “(342) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา” (ฉบับที่ 98)

                          “(343) มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร” (ฉบับที่ 99)

                          “(344) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” (ฉบับที่ 100)

                          “(345) มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์” (ฉบับที่ 101)

                          “(346) มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม” (ฉบับที่ 102)

                          “(347) มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน” (ฉบับที่ 103)

                          “(348) มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ” (ฉบับที่ 104)

                          “(349) มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์” (ฉบับที่ 107)

                          “(350) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย” (ฉบับที่ 106)

                          “(351) มูลนิธิวิเทศพัฒนา” (ฉบับที่ 105)

                          “(352) มูลนิธิพลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร” (ฉบับที่ 108)

                          “(353) มูลนิธิเกื้อดรุณ” (ฉบับที่ 109)

                          “(354) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต” (ฉบับที่ 110)

                          “(355) มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช” (ฉบับที่ 111)

                          “(356) มูลนิธิวชิรพยาบาล” (ฉบับที่ 112)

                          “(357) มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ” (ฉบับที่ 113)

                          “(358) มูลนิธิสิรินธร” (ฉบับที่ 114)

                          “(359) มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 115)

                          “(360) ชัยพฤกษ์มูลนิธิ” (ฉบับที่ 116)

                          “(361) มูลนิธิคุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง” (ฉบับที่ 117)

                          “(362) มูลนิธิดวงแก้ว” (ฉบับที่ 118)

                          “(363) มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (ฉบับที่ 119)

                          “(364) มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก” (ฉบับที่ 120)

                          “(365) มูลนิธิไทยรัฐ” (ฉบับที่ 121)

                          “(366) มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ” (ฉบับที่ 122)

                          “(367) มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา" (ฉบับที่ 123)

                          “(368) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง” (ฉบับที่ 124)

                          “(369) มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ฉบับที่ 125)

                          “(370) มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล” (ฉบับที่ 126)

                          “(371) มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์” (ฉบับที่ 127)

                          “(372) มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (ฉบับที่ 128)

                          “(373) มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย” (ฉบับที่ 129)

                          “(374) มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ” (ฉบับที่ 130)

                          “(375) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 131)

                          “(376) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก” (ฉบับที่ 132)

                          “(377) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์” (ฉบับที่ 133)

                          “(378) มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์” (ฉบับที่ 134)

                          “(379) มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล” (ฉบับที่ 135)

                          “(380) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ฉบับที่ 136)

                          “(381) มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 137)

                          “(382) มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท” (ฉบับที่ 138)

                          “(383) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” (ฉบับที่ 139)

                          “(384) มูลนิธิเทพอำนวย” (ฉบับที่ 140)

                          “(385) มูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์” (ฉบับที่ 141)

                          “(386) มูลนิธิทรง บุลสุข” (ฉบับที่ 142)

                          “(387) มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว” (ฉบับที่ 143)

                          “(388) มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” (ฉบับที่ 144)

                          “(389) มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (ฉบับที่ 145)

                          “(390) มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง” (ฉบับที่ 146)

                          “(391) มูลนิธิสิริวัฒนภักดี” (ฉบับที่ 147)

                          “(392) มูลนิธิสุขภาพไทย” (ฉบับที่ 148)

                          “(393) มูลนิธิสงเคระห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” (ฉบับที่ 149)

                          “(394) มูลนิธิสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” (ฉบับที่ 151)

                          “(395) มูลนิธิดร. โกวิท วรพิพัฒน์” (ฉบับที่ 152)

                          “(396) สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 154)

                          “(397) มูลนิธิ พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์” (ฉบับที่ 155)

                          “(398) มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ” (ฉบับที่ 156)

                          “(399) มูลนิธิรักษ์ไทย” (ฉบับที่ 157)

                          “(400) มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาริ” (ฉบับที่ 158)

                          “(401) มูลนิธิสวัสดิ์ สำเภา แก้วไทรหงวน” (ฉบับที่ 159)

                          “(402) มูลนิธิจักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน” (ฉบับที่ 160)

                          “(403) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” (ฉบับที่ 161)

                          “(404) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” (ฉบับที่ 162)

                          “(405) มูลนิธิยาเสพติดจังหวัดกระบี่

                           (406) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี

                           (407) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์

                           (408) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

                           (409) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา

                           (410) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท

                           (411) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ

                           (412) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

                           (413) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี

                           (414) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง

                           (415) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก

                           (416) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม

                           (417) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา

                           (418) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                           (419) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

                           (420) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี

                           (421) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

                           (422) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                           (423) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา

                           (424) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

                           (425) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

                           (426) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

                           (427) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                           (428) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา

                           (429) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง

                           (430) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง

                           (431) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี

                           (432) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด

                           (433) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน

                           (434) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร

                           (435) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

                           (436) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร

                           (437) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

                           (438) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

                           (439) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                           (440) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

                           (441) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี

                           (442) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี” (ฉบับที่ 163)

                          “(443) มูลนิธิพลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด” (ฉบับที่ 164)

                          “(444) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” (ฉบับที่ 165)

                          “ (445) มูลนิธิกาญจนบารมี” (ฉบับที่ 166)

                          “(446) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ

                           (447) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง

                           (448) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

                           (449) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย

                           (450) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย

                           (451) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

                           (452) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวน

                           (453) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ

                           (454) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

                           (455) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเวียงสระ

                           (456) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว

                           (457) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

                           (458) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง

                           (459) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์

                           (460) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน

                           (461) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

                           (462) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง

                           (463) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม

                           (464) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา

                           (465) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน

                           (466) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา” (ฉบับที่ 167)

                          “(467) มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” (ฉบับที่ 168)

                          “(468) มูลนิธิสุขรังสรรค์” (ฉบับที่ 169)

                          “(469) มูลนิธิมณี สิริวรสาร” (ฉบับที่ 170)

                          “(470) สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 171)

                          “(471) มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” (ฉบับที่ 172)

                          “(472) มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 173)

                          “(473) มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ” (ฉบับที่ 174)

                          “(474) มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม” (ฉบับที่ 175)

                          “(475) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” (ฉบับที่ 176)

                          “(476) มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ์” (ฉบับที่ 177)

                          “(477) มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก” (ฉบับที่ 178)

                          “(478) มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 179)

                          “(479) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 180)

                          “(480) มูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย” (ฉบับที่ 181)

                          “(481) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 182)

                          “(482) มูลนิธิปฐมธรรม” (ฉบับที่ 183)

                          “(483) มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 184)

                          “(484) สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 185)

                          “(485) มูลนิธิธัญญารักษ์” (ฉบับที่ 186)

                          “(486) มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย” (ฉบับที่ 187)

                          “(487) มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ” (ฉบับที่ 188)

                          “(488) มูลนิธิโรงเรียนวังไกลกังวล” (ฉบับที่ 189)

                          “(489) มูลนิธิบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” (ฉบับที่ 190)

                          “(490) มูลนิธิประสิทธิ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป” (ฉบับที่ 191)

                          “(491) มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว” (ฉบับที่ 192)

                          “(492) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 193)

                          “(493) มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” (ฉบับที่ 194)

                          “(494) มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 195)

                          “(495) มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” (ฉบับที่ 196)

                          “(496) มูลนิธิบางกอกโพสต์” (ฉบับที่ 197)

                          “(497) มูลนิธิฝอยฝา – ผกาแก้ว” (ฉบับที่ 198)

                          “(498) สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 199)

                          “(499) มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ” (ฉบับที่ 200)

                          “(500) มูลนิธิวังขนาย” (ฉบับที่ 202)

                          “(501) มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป” (ฉบับที่ 203)

                          “(502) มูลนิธิสวนมิสกวัน” (ฉบับที่ 204)

                          “(503) กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ” (ฉบับที่ 205)

                          “(504) มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา” (ฉบับที่ 206)

                          “(505) สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 207)

                          “(506) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง” (ฉบับที่ 208)

                          “(507) มูลนิธิคณะสงฆ์ลำปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก” (ฉบับที่ 209)

                          “(508) มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ” (ฉบับที่ 210)

                          “(509) มูลนิธิจอห์น ดี. เวสเตอร์” (ฉบับที่ 211)

                          “(510) มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ” (ฉบับที่ 212)

                          “(511) มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน” (ฉบับที่ 213)

                          “(512) มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น” (ฉบับที่ 214)

                          “(513) สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง” (ฉบับที่ 215)

                          “(514) มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” (ฉบับที่ 216)

                          “(515) สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 217)

                          “(516) มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา” (ฉบับที่ 218)

                          “(517) มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 219)

                          “(518) มูลนิธิบุญศิริ” (ฉบับที่ 220)

                          “(520) มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย” (ฉบับที่ 222)

                          “(521) มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด” (ฉบับที่ 223)

                          “(522) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” (ฉบับที่ 225)

                          “(523) กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี” (ฉบับที่ 226)

                          “(524) มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” (ฉบับที่ 227)

                          “(525) สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 228)

                          “(526) มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ฉบับที่ 229)

                          “(527) มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย” (ฉบับที่ 230)

                          “(528) มูลนิธิสันติสุข” (ฉบับที่ 231)

                          “(529) มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ” (ฉบับที่ 232)

                          “(530) มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์” (ฉบับที่ 233)

                          “(531) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (ฉบับที่ 234)

                          “(532) มูลนิธิเอื้อ-รดี” (ฉบับที่ 235)

                          “(533) กองทุนเพื่อหมีแพนด้า” (ฉบับที่ 236)

                          “(534) โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี” (ฉบับที่ 237)

                          “(535) มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล” (ฉบับที่ 238)

                          “(536) มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย” (ฉบับที่ 239)

                          “(537) มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 241)

                          “(538) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง” (ฉบับที่ 242)

                          “(539) มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 243)

                          “(540) มูลนิธิเม้า-เลี่ยม วานิช” (ฉบับที่ 244)

                          “(541) มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” (ฉบับที่ 245)

                          “(542) มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 246)

                          “(543) มูลนิธิสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต” (ฉบับที่ 247)

                          “(544) มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” (ฉบับที่ 248)

                          “(545) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 249)

                          “(546) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE)” (ฉบับที่ 250)

                          “(547) มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” (ฉบับที่ 251)

                          “(548) มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (ฉบับที่ 252)

                          “(549) สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์”(ฉบับที่ 253)

                          “(550) มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)” (ฉบับที่ 254)

                          “(551) มูลนิธิคนพิการไทย” (ฉบับที่ 255)

                          “(552) มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 256)

                          “(553) มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 257)

                          “(554) มูลนิธิกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 258)

                          “(555) สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 259)

                          “(556) มูลนิธิพระอาจารย์ทวี มหาวีโร” (ฉบับที่ 260)

                          “(557) มูลนิธิเจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” (ฉบับที่ 261)

                          “(558) มูลนิธิธรรมน้ำใจ” (ฉบับที่ 262)

                          “(559) มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ” (ฉบับที่ 263)

                          “(562) กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” (ฉบับที่ 266)

                          “(563) ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 267)

                          “(565) โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” (ฉบับที่ 269)

                          “(566) มูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 271)

                          “(567) มูลนิธิวิสุทธิคุณ” (ฉบับที่ 272)

                          “(568) มูลนิธิคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24” (ฉบับที่ 273)

                          “(569) มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่” (ฉบับที่ 274)

                          “(570) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก” (ฉบับที่ 275)

                          “(571) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ” (ฉบับที่ 276)

                          “(572) มูลนิธิบรรณพิภพ” (ฉบับที่ 277)

                          “(573) มูลนิธิคุณพุ่ม” (ฉบับที่ 278)

                          “(574) มูลนิธิชีวิตสดใส” (ฉบับที่ 279)

                          “(575) มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทย” (ฉบับที่ 280)

                          “(576) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” (ฉบับที่ 281)

                          “(577) มูลนิธิธรรมศาสตร์” (ฉบับที่ 282)

                          “(578) มูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร” (ฉบับที่ 283)

                          “(579) สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 284)

                          “(580) มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์” (ฉบับที่ 285)

                          “(581) มูลนิธิครูสร้างสรรค์” (ฉบับที่ 286)

                          “(582) มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 287)

                          “(583) มูลนิธิพลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก” (ฉบับที่ 288)

                          “(584) มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 289)

                          “(585) มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)” (ฉบับที่ 290)

                          “(586) มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม” (ฉบับที่ 291)

                          “(587) มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” (ฉบับที่ 292)

                          “(588) มูลนิธิกองทุนนิยมไทย” (ฉบับที่ 293)

                          “(589) โครงการฟันเทียมพระราชทาน” (ฉบับที่ 294)

                          “(590) มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)” (ฉบับที่ 295)

                          “(591) มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” (ฉบับที่ 296)

                          “(592) มูลนิธิคุวานันท์” (ฉบับที่ 297)

                          “(593) กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ” (ฉบับที่ 298)

                          “(594) มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” (ฉบับที่ 299)

                          “(595) โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (ฉบับที่ 300)

                          “(596) มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 301)

                          “(597) มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล” (ฉบับที่ 302)

                          “(598) มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น” (ฉบับที่ 303)

                          “(599) มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (ฉบับที่ 304)

                          “(600) กองทุนอาคารคุ้มเกศ” (ฉบับที่ 305)

                          “(601) มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” (ฉบับที่ 306)

                          “(602) มูลนิธิอัศวานนท์” (ฉบับที่ 307)

                          “(603) มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม” (ฉบับที่ 308)

                          “(604) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา” (ฉบับที่ 309)

                          “(605) มูลนิธิผู้หญิง” (ฉบับที่ 310)

                          “(606) มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี” (ฉบับที่ 312)

                          “(607) มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” (ฉบับที่ 313)

                          “(608) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก” (ฉบับที่ 314)

                          “(609) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 315)

                          “(610) มูลนิธิสยามกัมมาจล” (ฉบับที่ 316)

                          “(611) กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” (ฉบับที่ 318)

                          “(612) มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์” (ฉบับที่ 319)

                          “(613) สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” (ฉบับที่ 320)

                          “(614) มูลนิธิพระราชพรหมาจารย์” (ฉบับที่ 321)

                          “(615) มูลนิธิสงเคราะห์คนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม” (ฉบับที่ 322)

                          “(616) มูลนิธิมีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์” (ฉบับที่ 324)

                          “(617) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 325)

                          “(618) มูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก” (ฉบับที่ 326)

                          “(619) มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (ฉบับที่ 327)

                          “(620) มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" (ฉบับที่ 328)

                          “(621) มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย" (ฉบับที่ 329)

                          “(622) มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)” (ฉบับที่ 330)

                          “(623) มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์" (ฉบับที่ 331)

                          “(624) มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท” (ฉบับที่ 332)

                          “(625) มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง" (ฉบับที่ 333)

                          “(626) มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์" (ฉบับที่ 334)

                          “(627) กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย" (ฉบับที่ 335)

                          “(628) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ฉบับที่ 336)

                          “(629) มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (ฉบับที่ 337)

                          “(630) กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฉบับที่ 338)

                          “(631) มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี ” (ฉบับที่ 339)

                          “(632) มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย” (ฉบับที่ 340)

                          “(633) มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์”(ฉบับที่ 342)

                          “(634) สมาคมสภาอค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 343)

                          “(635) กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ขสามเณร ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม”(ฉบับที่ 344)

                          “(636) มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”(ฉบับที่ 345)

                          “(637) มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง”(ฉบับที่ 346)

                          “(638) มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์” (ฉบับที่ 347)

                          “(639) มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร” (ฉบับที่ 348)

                          “(640) มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา” (ฉบับที่ 349)

                          “(641) มูลนิธิดวงตะวัน” (ฉบับที่ 350)

                          “(642) มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส ” (ฉบับที่ 352)

                          “(643) มูลนิธิดำรงชัยธรรม ”(ฉบับที่ 353)

                          “(644) มูลนิธิวีระภุชงค์ ”(ฉบับที่ 354)

                          “(645) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ” (ฉบับที่ 356)

                          “(646) มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ (พุธ ฐานิโย) ” (ฉบับที่ 357)

                          “(647) มูลนิธิบูรณปกิสังขรณ์พระพุทธรูปชำรุด” (ฉบับที่ 358)

                          “(648) มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ”(ฉบับที่ 359)

                          “(649) มูลนิธิกุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์ ” (ฉบับที่ 360)

                          “(650) มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ”(ฉบับที่ 362)

                          “(651) มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”(ฉบับที่ 363)

                          “(652) มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์”(ฉบับที่ 364)

                          “(653) มูลนิธิบรรจงสนิท”(ฉบับที่ 365)

                          “(654) มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาลจังหวัดลำปาง ”(ฉบับที่ 366)

                          “(655) มูลนิธินาวาเด็ก”(ฉบับที่ 367)

                          “(656) มูลนิธิทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ”(ฉบับที่ 368)

                          “(657) มูลนิธิพัฒนาอีสาน ”(ฉบับที่ 369)

                          “(658) มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ”(ฉบับที่ 370)

                          “(659) สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ 371)

                          “(660) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์” (ฉบับที่ 372)

                          “(661) มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต” (ฉบับที่ 373)

                          “(662) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” (ฉบับที่ 374)

                          “(663) มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” (ฉบับที่ 375)

                          “(664) มูลนิธิจิตตานุเคราะห์” (ฉบับที่ 376)

                          “(665) มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” (ฉบับที่ 377)

                          “(666) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์” (ฉบับที่ 378)

                          “(667) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย” (ฉบับที่ 379)

                          “(668) กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา” (ฉบับที่ 380)

                          “(669) สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 382)

                          “(670) มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” (ฉบับที่ 383)

                          “(671) มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่” (ฉบับที่ 384)

                          “(672) มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 385)

                          “(673) มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฉบับที่ 386)

                          “(674) มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน” (ฉบับที่ 387)

                          “(675) กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” (ฉบับที่ 388)

                          “(676) มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด” (ฉบับที่ 389)

                          “(677) สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ” (ฉบับที่ 390)

                          “(678) มูลนิธิภาคโรตาริไทย” (ฉบับที่ 391)

                          “(679) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน” (ฉบับที่ 392)

                          “(680) มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์” (ฉบับที่ 393)

                          “(๖๘๑) มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (ฉบับที่ ๓๙๖)

                          “(๖๘๒) มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” (ฉบับที่ ๓๙๗)

                          “(๖๘๓) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” (ฉบับที่ ๓๙๘)

                          “(๖๘๔) มูลนิธิ คิง เพาเวอร์” (ฉบับที่ ๓๙๙)

                          “(๖๘๕) มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์” (ฉบับที่ ๔๐๐)

                          “(๖๘๖) มูลนิธิสร้างเสริมไทย” (ฉบับที่ ๔๐๑)

                          “(๖๘๗) มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ” (ฉบับที่ ๔๐๒)

                          “(๖๘๘) มูลนิธิถ้ำกระบอก” (ฉบับที่ ๔๐๓)

                          “(๖๘๙) มูลนิธิแสงพุทธธรรม” (ฉบับที่ ๔๐๔)

                          “(๖๙๐) มูลนิธิกสิกรไทย” (ฉบับที่ ๔๐๕)

                          “(๖๙๑) มูลนิธิพุทธรักษา” (ฉบับที่ ๔๐๖)

                          “(๖๙๒) มูลนิธิประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร” (ฉบับที่ ๔๐๗)

                          “(๖๙๓) มูลนิธิสุวรรณโคมคำ” (ฉบับที่ ๔๐๘)

                          “(๖๙๔) มูลนิธิประชาร่วมใจ” (ฉบับที่ ๔๑๐)

                          “(๖๙๕) มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา” (ฉบับที่ ๔๑๑)

 

 

              

                ข้อ 4  ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ

                           (1) สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2535 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีตามข้อ 3 (225), (226) และ (227) สำหรับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

                           (2) สำหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 137 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2535)

space

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > ประกาศกระทรวงการคลัง > (ฉบับบที่2)กำหนดองค์การสาธารณกุศลฯ